Frågor & svar

Hur fungerar hyressättningen på den svenska bostadshyresmarknaden? Sedan den 1 januari 2011 har Sverige en ny hyressättning. Kommunala bostadsbolag ska drivas affärsmässigt och på konkurrensneutrala villkor, dvs. de ska ge avkastning och kommunerna får inte längre subventionera dem. De kommunala bostadsbolagens hyror ska inte, som hittills, vara normerande och bestämma de privata fastighetsägarnas hyror vilket innebär att vi kan påverka våra egna hyror genom förhandling med Hyresgästföreningen.

Vad händer vid en framtida marknadsanpassning av hyressättningen? En framtida marknadsanpassning av hyressättningen skulle troligtvis inverka mycket positivt på investeringen i form av höjda hyror och värdeökning för fastighetsbeståndet. Detta beror på att det nuvarande systemet inte tar hänsyn till om en fastighet ligger i de attraktiva områden som vi fokuserar på.

Påverkas ni av ett högre ränteläge? En höjning av räntenivån innebär givetvis en kostnadsökning då fastighetsbranschen är mycket kapitalintensiv. Hyresregleringen medger dock att hyresnivån kan justeras upp i efterhand som en kompensation för högre kostnader Denna utjämnande effekt är en av anledningarna till den stabila värdeutvecklingen för svenska hyreshus.

Varför prioriterar ni inte storstädernas innerstadsområden? Innerstadsområdena i Stockholm, Göteborg och Malmö präglas av mycket stor efterfrågan vilket driver upp priserna och gör det svårare att hitta objekt som motsvarar investeringens avkastningskrav. Däremot har FHW i sina investeringsriktlinjer ett intresse av storstädernas kranskommuner där prisbilden är lägre än innerstadsområdena.

Påverkas fastigheter av börsens svängningar? Nej, fastigheter värderas utifrån dess löpande kassaflöden påverkas utvecklingen mycket litet eller inte alls av en volatil börsmarknad.

FHW Kungsberg Fastigheter AB

Industrigatan 4A, 7 tr
112 46 Stockholm

Telefon: 0725-106070
E-post: info@fhw.se